BEELDBANKWO2.NL

Voorwaarden voor gebruik en beeldrechten

De beelden in deze database mogen uitsluitend voor privégebruik worden aangewend, tenzij toestemming tot publicatie of andere vorm van openbaarmaking is verleend.

Het downloaden van de scans is gratis. Het is mogelijk om een hogere resolutiescan aan te vragen. Kosten die hiervoor worden gemaakt zullen in rekening worden gebracht. Neem contact op. Het is niet mogelijk om filmmateriaal te downloaden. Wij adviseren u graag inzake mogelijke duplicaten van filmmateriaal.

Op het materiaal in de Beeldbank berusten uiteenlopende intellectuele eigendomsrechten, waardoor u als gebruiker niet op dezelfde wijze tot materiaal toegang heeft. Bij beeldmateriaal waarvan de rechten elders berusten, gelden afwijkende voorwaarden en tarieven. Als u op de knop ‘downloaden’ links naast het beeld klikt, wordt duidelijk wie de rechthebbende is en wat de leveringsvoorwaarden zijn.

Bronvermelding

Bij gebruik van beelden dient Beeldbank WO2 als bron genoemd te worden. Daarnaast moet de naam van de maker van het beeld (indien bekend) worden vermeld, alsmede de instelling waar zich het originele beeld bevindt. Het format ziet er als volgt uit: Beeldbank WO2 – [Naam Instelling] – [Naam fotograaf of collectie (indien bekend)]

De bronvermelding dient zich duidelijk te richten op de gebruikte afbeeldingen. De bronvermelding kan er dan als volgt uit zien:

“Beeldbank WO2 – NIOD – Collectie Stapf Bilderdienst” of “Beeldbank WO2 – Verzetsmuseum Amsterdam – Foto K.F.H. Bönnekamp”.

Vergoeding

Heeft u een beeld nodig voor publicatiedoeleinden, dan wordt u doorverwezen naar de instelling waar het originele beeld zich berust, of levert Beeldbank WO2 de scan nadat u toestemming van de rechthebbende heeft gekregen. Een en ander hangt af van de afspraken die de rechthebbende gemaakt heeft met de Beeldbank WO2. In voorkomende gevallen dient bij publicatie een gebruiksvergoeding te worden betaald. Dit is afhankelijk van de collectie of de instelling waar een collectie berust. De vergoeding wordt berekend volgens de door de Beeldbank vastgestelde voorwaarden en tarieven, zoals opgenomen in de bijgaande lijst Tarieven voor gebruiksvergoeding.

In de Beeldbank WO2 is beeldmateriaal opgenomen waarvan de intellectuele eigendomsrechten (copyright) geheel of ten dele bij anderen (derden) berusten. U kunt dit beeldmateriaal niet rechtstreeks downloaden. De gebruiker dient voor het aanvragen van een scan een schriftelijke verklaring aan de Beeldbank te overleggen, waarin de houder van het auteursrecht verklaart toestemming te verlenen tot reproductie van de betreffende afbeelding. In sommige gevallen heeft een instelling met de copyrighthouder afspraken gemaakt en kan de instelling, in deze gevallen vertegenwoordigd door de Beeldbank WO2, optreden als tussenpersoon. Van sommige beelden waar copyright of auteursrechten op berust kunnen alleen reproducties besteld worden bij de rechthebbende. In dat geval wordt u doorverwezen naar de rechthebbende en heeft de Beeldbank WO2 geen enkele bemoeienis met de leverantie.

De gebruiker draagt de volledige verantwoording voor alle aanspraken die de houder van het auteursrecht naar aanleiding van de leverantie van reproductie kan doen gelden. De gebruiker vrijwaart de Beeldbank WO2 tegen alle aanspraken van derden.

Maker of fotograaf onbekend

Van veel beeldmateriaal uit de verschillende beeldarchieven is de maker niet bekend. De naam van een fotograaf werd voor de oorlog zelden belangrijk gevonden. De Duitse bezetter bracht hier in het teken van de nazificering van de pers verandering in. Met het Journalistenbesluit (Verordeningenblad 83/1941) werd op 2 mei 1941 bepaald dat de volledige naam van de fotograaf en het betreffende fotobureau verplicht in de bronvermelding moest worden opgenomen. De Beeldbank WO2 en de aangesloten instellingen hebben hun uiterste best gedaan de makers en eventuele rechthebbenden van het materiaal in hun archieven op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Dat blijft bijna zeventig jaar na de oorlog een moeilijk en tijdrovend proces. Vandaar dat er in de database de term ‘fotograaf onbekend’ voorkomt. Bent u van mening dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, of als u weet wie een beeld gemaakt heeft, dan horen wij dit graag. De naam van de fotograaf kan toegevoegd worden en het copyright geregeld worden.

Bewijsexemplaar

Van iedere publicatie waarin door Beeldbank WO2 ter beschikking gesteld beeldmateriaal is opgenomen, dient een exemplaar naar het volgende adres te worden gestuurd.

Beeldbank WO2 Herengracht 380 1016 CJ AMSTERDAM Nederland

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via mail contact opnemen met de Beeldbank WO2. Tel. 020-5233800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarieven voor gebruiksvergoeding

In voorkomende gevallen dient bij publicatie een gebruiksvergoeding te worden betaald. Dit is afhankelijk van de collectie of de instelling waar een collectie berust. Bij eenmalig gebruik van afbeeldingen uit deze collecties gelden per gebruikte afbeelding de volgende tarieven:Dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huis-bladen en periodieken

Oplage

Prijs (€)

0-25.000

60

25.001-100.000

70

100.000 en meer

85

 

Boeken

Oplage

Prijs (€)

0-3.000

75

3.001-5.000

85

5.001-10.000

105

Meer dan 10.000

Op aanvraag

Frontcover

+ 100%

 

 

Televisie, filmproducties

Prijs (€)

Documentaire/Informatief/Actualiteiten

70

Anderszins

80

Film/DVD- en Videoproducties

100

 

 

Musea en tentoonstellingen

Prijs (€)

Tot 1 jaar

35

Permanent

65

 

 

Internet

Prijs (€)

Tot 1 jaar

25

Permanent

40

 

 

Overige

Voor exposities, folders, kalenders, prentbriefkaarten, affiches en andersoortig drukwerk afhankelijk van aard en oplage is het tarief op aanvraag. Mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Opmerkingen en voorwaarden

 

  • Bij herdrukken geldt een korting van 50%.

  • Voor omslagen geldt een 100% toeslag.

  • Schoolboeken worden per druk en per taal apart betaald.

  • Bij geen opgave vooraf van gebruik of oplage wordt uitgegaan van de hoogste categorie.

  • Alle genoemde tarieven zijn exclusief eventuele bank- en portokosten.

  • De Beeldbank WO2 is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal uit zijn collecties.